Risker i samband med narkos på kanin

Risker i samband med narkos på kanin 

Många faktorer gör att kaniner generellt är svårare
att söva än andra djurslag såsom hund och katt. Hur
orolig borde en kaninägare vara när kaninen ska
genomgå narkos? En studie från Storbritannien
presenterar intressant statistik.


Forskningsstudien
Över 8000 kaniner ingick i studien “The risk of death:
the Confidential Enquiry into Perioperative Small
Animal Fatalities” som utfördes i samarbete med 117
veterinärpraktiker i Storbritannien under åren 2002–
2004. Förutom kaniner undersöktes hundar och katter
samt ett mindre antal andra exotiska sällskapsdjur.
Forskarna samlade in information om dödsorsaker och
omständigheter kring djur som dött under eller inom
48 timmar efter narkos.


Djurslagen skiljer sig åt
Av alla kaniner som deltog i studien, dog 1,39 % inom
tidsintervallet som studerades. Detta betyder att
ungefär 2 av 144 kaniner inte överlever narkos. Det
råder en tydlig orättvisa mellan djurslagen; för hundar
och katter var siffrorna 0,17 % respektive 0,24 %. Även
dessa siffror kan dock anses höga om de jämförs med
dödlighet hos sövda människor, som är så lite som
0,02 % eller mindre!


Det var stor skillnad på friska kaniner som sövdes för
exempelvis kastration jämfört med sjuka kaniner.
Mindre än 1 av 100 friska kaniner dör i samband med
narkos, enligt studiens resultat. ”Sjuk” räknades i
studien som omfattande sjukdomar såsom hjärtsvikt
och allvarlig lungsjukdom. En kanin med en skadad klo, öroninfektion eller övervikt klassades alltså som friska.

Oklara dödsfall
Majoriteten av alla djur som dog i samband med
narkos miste livet i den postoperativa perioden (tiden

efter uppvaknandet). För hundar och katter var hjärt-
och andningsproblem orsaker till de flesta av

dödsfallen. Hos hela 59 % av kaninerna var
dödsorsaken okänd. Forskarna menar att denna höga siffra kan bero på en låg grad av övervakning
postoperativt jämfört med intraoperativt (under
operation). Postoperativ övervakning var generellt
sämre för kaniner än för hundar och katter.


Detta behöver förbättras
I dagens läge fokuseras det betydligt mindre på

kaniner än på hundar och katter i djursjukskötar-
studenters grundutbildning. Detta kan innebära en

skillnad i risk beroende på hur inriktad kliniken är på
smådjur och vilket intresse personalen har av
vidareutbildning i ämnet.


Den postoperativa perioden är extra känslig. Här krävs mer övervakning av alla djur, inte bara kaniner. För att ytterligare kunna förebygga postoperativ död hos kaniner krävs också fler studier som fokuserar på
dödsorsaker och förebyggande omvårdnad.


Vad kaninägare kan göra
För att minska risken för narkosrelaterad död är det
viktigt att välja en klinik med kaninkunnig
narkospersonal. Före ingreppet ska nedkylning
undvikas, eftersom hypotermi är en vanlig
komplikation. När kaninen kommit hem är övervakning och omvårdnad av stor vikt för kaninens återhämtning.


Tänk på
Studien är nu 10 år gammal och forskningen går framåt hela tiden. Siffrorna kan se annorlunda ut idag.
Resultat från Storbritannien kanske inte heller är helt
applicerbara på den svenska kaninpopulationen.
Statistiken bör ses som en fingervisning men inte som absolut sanning.


Sammanfattning skriven den 3e augusti 2018